ЛЕТО 2024 - ГРЦИЈА
ЛЕТО 2023 - ТУНИС
BOROVEC - Rila 5*
Rila 5*

RILA BOROVETS 4* BOROVETS  

https://www.rilaborovets.com/

ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН

1

16.12.2023

23.12.2023

06.01.2024

27.01.2024

10.02.2024

24.02.2024

09.03.2024

22.12.2023

05.01.2024

26.01.2024

09.02.2024

23.02.2024

08.03.2024

12.04.2024

SIGNATURE TWIN ROOM RESORT VIEW

DOUBLE ROOM

161,00 €

270,00 €

185,00 €

199,00 €

270,00 €

199,00 €

161,00 €

SINGLE ROOM

140,00 €

235,00 €

162,00 €

173,00 €

236,00 €

173,00 €

140,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

159,00 €

261,00 €

188,00 €

199,00 €

261,00 €

199,00 €

159,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

178,00 €

287,00 €

213,00 €

224,00 €

287,00 €

224,00 €

178,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

162,00 €

271,00 €

186,00 €

200,00 €

271,00 €

200,00 €

162,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

180,00 €

296,00 €

211,00 €

224,00 €

296,00 €

224,00 €

180,00 €

SIGNATURE TWIN ROOM SLOPE VIEW

DOUBLE ROOM

176,00 €

303,00 €

201,00 €

214,00 €

303,00 €

214,00 €

176,00 €

SINGLE ROOM

154,00 €

264,00 €

175,00 €

186,00 €

265,00 €

186,00 €

154,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

173,00 €

290,00 €

200,00 €

211,00 €

290,00 €

212,00 €

171,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

192,00 €

316,00 €

227,00 €

238,00 €

316,00 €

238,00 €

304,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

177,00 €

305,00 €

202,00 €

215,00 €

305,00 €

215,00 €

177,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

195,00 €

329,00 €

227,00 €

240,00 €

329,00 €

240,00 €

195,00 €

SUPERIOR TWIN RESORT VIEW

DOUBLE ROOM

176,00 €

281,00 €

197,00 €

210,00 €

281,00 €

210,00 €

176,00 €

SINGLE ROOM

154,00 €

245,00 €

171,00 €

183,00 €

245,00 €

183,00 €

154,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

173,00 €

271,00 €

197,00 €

209,00 €

271,00 €

209,00 €

173,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

192,00 €

297,00 €

222,00 €

234,00 €

297,00 €

234,00 €

192,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

178,00 €

282,00 €

198,00 €

211,00 €

282,00 €

211,00 €

178,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

195,00 €

307,00 €

222,00 €

236,00 €

307,00 €

236,00 €

195,00 €

SUPERIOR TWIN SLOPE VIEW

DOUBLE ROOM

192,00 €

315,00 €

212,00 €

226,00 €

313,00 €

226,00 €

192,00 €

SINGLE ROOM

168,00 €

275,00 €

185,00 €

197,00 €

275,00 €

197,00 €

168,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

187,00 €

300,00 €

211,00 €

222,00 €

300,00 €

222,00 €

187,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

205,00 €

326,00 €

237,00 €

248,00 €

326,00 €

248,00 €

205,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

193,00 €

316,00 €

213,00 €

227,00 €

316,00 €

227,00 €

193,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

211,00 €

340,00 €

238,00 €

251,00 €

340,00 €

251,00 €

211,00 €

FAMILY SUPERIOR RESORT VIEW

FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

223,00 €

367,00 €

255,00 €

268,00 €

366,00 €

268,00 €

223,00 €

FAMILY SUPERIOR SLOPE VIEW

FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

241,00 €

388,00 €

272,00 €

286,00 €

388,00 €

286,00 €

241,00 €

INTERCONNECTED RESORT VIEW

DBL ROOM 4 ADULTS

352,00 €

562,00 €

393,00 €

420,00 €

562,00 €

420,00 €

352,00 €

DBL2A 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

346,00 €

542,00 €

393,00 €

417,00 €

542,00 €

417,00 €

346,00 €

DBL3A 3+1 CHD (0-11,99)

349,00 €

552,00 €

393,00 €

418,00 €

552,00 €

418,00 €

349,00 €

DBL3A 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

368,00 €

578,00 €

418,00 €

444,00 €

578,00 €

444,00 €

368,00 €

DBL4A 4+1 CHD (0-1,99)

354,00 €

563,00 €

394,00 €

421,00 €

563,00 €

421,00 €

354,00 €

DBL4A 4+1 CHD (2-11,99)

372,00 €

588,00 €

418,00 €

445,00 €

588,00 €

445,00 €

372,00 €

DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (0-1,99)

355,00 €

564,00 €

395,00 €

422,00 €

564,00 €

422,00 €

355,00 €

DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

373,00 €

589,00 €

420,00 €

446,00 €

589,00 €

446,00 €

373,00 €

DBL4A 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

391,00 €

614,00 €

444,00 €

471,00 €

614,00 €

471,00 €

391,00 €

INTERCONNECTED SLOPE VIEW

DBL ROOM 4 ADULTS

384,00 €

629,00 €

424,00 €

447,00 €

629,00 €

451,00 €

384,00 €

DBL2A 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

374,00 €

600,00 €

422,00 €

444,00 €

600,00 €

444,00 €

373,00 €

DBL3A 3+1 CHD (0-11,99)

378,00 €

615,00 €

423,00 €

447,00 €

615,00 €

447,00 €

378,00 €

DBL3A 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

397,00 €

640,00 €

448,00 €

473,00 €

640,00 €

473,00 €

397,00 €

DBL4A 4+1 CHD (0-1,99)

385,00 €

630,00 €

425,00 €

452,00 €

630,00 €

452,00 €

385,00 €

DBL4A 4+1 CHD (2-11,99)

403,00 €

655,00 €

450,00 €

476,00 €

655,00 €

476,00 €

403,00 €

DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (0-1,99)

384,00 €

631,00 €

426,00 €

453,00 €

631,00 €

453,00 €

386,00 €

DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

404,00 €

656,00 €

451,00 €

478,00 €

656,00 €

478,00 €

404,00 €

DBL4A 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

422,00 €

680,00 €

475,00 €

502,00 €

680,00 €

502,00 €

422,00 €

DELUXE SUITE RESORT VIEW

SUITE 2 ADULTS

343,00 €

441,00 €

360,00 €

374,00 €

441,00 €

374,00 €

343,00 €

SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED

387,00 €

486,00 €

406,00 €

420,00 €

486,00 €

420,00 €

388,00 €

SUI2A 2+1 CHD (0-1,99)

344,00 €

442,00 €

362,00 €

375,00 €

442,00 €

375,00 €

344,00 €

SUI2A 2+1 CHD (2-11,99)

362,00 €

466,00 €

386,00 €

399,00 €

466,00 €

399,00 €

362,00 €

SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

363,00 €

467,00 €

387,00 €

401,00 €

467,00 €

401,00 €

363,00 €

SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

381,00 €

492,00 €

412,00 €

425,00 €

492,00 €

425,00 €

381,00 €

SUI2A 3+1 CHD (0-1,99)

389,00 €

488,00 €

407,00 €

421,00 €

488,00 €

421,00 €

389,00 €

SUI2A 3+1 CHD (2-11,99)

407,00 €

512,00 €

432,00 €

445,00 €

512,00 €

445,00 €

407,00 €

DELUXE SUITE SLOPE VIEW

SUITE 2 ADULTS

398,00 €

540,00 €

420,00 €

433,00 €

540,00 €

433,00 €

398,00 €

SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED

444,00 €

586,00 €

465,00 €

479,00 €

586,00 €

479,00 €

444,00 €

SUI2A 2+1 CHD (0-1,99)

399,00 €

541,00 €

421,00 €

434,00 €

541,00 €

434,00 €

399,00 €

SUI2A 2+1 CHD (2-11,99)

417,00 €

564,00 €

445,00 €

459,00 €

565,00 €

459,00 €

417,00 €

SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

418,00 €

565,00 €

446,00 €

460,00 €

566,00 €

460,00 €

418,00 €

SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

436,00 €

591,00 €

471,00 €

484,00 €

591,00 €

484,00 €

436,00 €

SUI2A 3+1 CHD (0-1,99)

445,00 €

587,00 €

466,00 €

480,00 €

587,00 €

480,00 €

445,00 €

SUI2A 3+1 CHD (2-11,99)

463,00 €

611,00 €

491,00 €

504,00 €

611,00 €

504,00 €

463,00 €

Такса

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Минимум престој

2

5

2

2

5

2

2

Отказ 1

Под 14 дена 50%

Под 28 дена 50%

Под 14 дена 50%

Под 14 дена 50%

Под 28 дена 50%

Под 14 дена 50%

Под 14 дена 50%

Отказ 2

Под 7 дена 100%

Под 14 дена 100%

Под 7 дена 100%

Под 7 дена 100%

Под 14 дена 100%

Под 7 дена 100%

Под 7 дена 100%

No Show

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Цената вклучува:затворен базен, Термо зона ( сауна, парна бања, ама, крио кабина) ски гардероба, интернет, паркинг, подземен паркинг со доплата и во зависност од расположливост.

Доплата за Новогодишна вечера 100 ЕУР за возрасни и 70 ЕУР за деца од 2 до 11.99 години.